ANBI

De Protestantse Gemeente te Halfweg-Zwanenburg is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Via de onderstaande link kunt u de ANBI-data van de Protestantse Gemeente te Halfweg-Zwanenburg voor 2016 inzien:

ANBI van 2016

ANBI van 2019

Wat is een ANBI?

Sinds 2008 kan een organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft fiscale voordelen. Voor zowel de organisatie, als de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan die organisatie. Als algemeen nut wordt, onder andere, religie, levensbeschouwing en spiritualiteit beschouwd.

De criteria voor het verkrijgen van de ANBI-status hebben onder meer betrekking op bestuur en beleid, administratie, functiescheiding en werkzaamheid in het algemeen belang. Hierbij dient de instelling zowel statutair als feitelijk het algemeen belang te dienen. In de jurisprudentie is beslist dat hieraan wordt voldaan indien de doelstelling en de activiteiten van de instelling voor 90% of meer het algemeen belang dienen. Het plezier dat betrokkenen beleven bij het nastreven van het algemeen belang doet niet af aan de doelstelling van algemeen nut. Dat plezier mag echter geen doel op zichzelf zijn, maar slechts een neveneffect.

Door gebruik te maken van signalen vanuit de samenleving voortkomen, wordt telkens opnieuw bekeken bij welke ANBI’s mogelijk sprake is van omstandigheden die tot concrete toezichtacties nopen. Dit gebeurt dan door onderzoek ter plaatse of boekenonderzoek. Daarnaast vindt ook toezicht plaats door het opvragen van jaarstukken. Indien na controle de ANBI-status wordt ingetrokken, is in verreweg de meeste gevallen geconstateerd dat de instelling niet voldoet aan het criterium dat het algemeen belang geheel of nagenoeg geheel wordt gediend.

Meer informatie over de regelgeving staat op anbi.nl.

Publicatie gegevens

Een ANBI moet sinds 2014 haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maken. Het gaat om informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording. De verstrekking van die informatie via internet is een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Deze informatie moet gratis via internet ter beschikking worden gesteld. Hier kunt u informatie terugvinden wat de goede doelen moeten publiceren.