Kerkbestuur

Op deze pagina vindt u informatie over het kerkbestuur van de Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kerkenraad

De kerkenraad is het eindverantwoordelijke bestuur van onze gemeente. In de kerkenraadsvergadering bespreken de ambtsdragers gezamenlijk de hoofdpunten van het kerkelijk beleid. Het dagelijks bestuur – het zogenaamde moderamen – bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor. Voorzitter is dhr. Leo Kranenburg.

College van diakenen

De diaconie is het orgaan dat belast is met de zorg voor de zwakken in de samenleving, binnen en buiten de kerk. Iedereen die hulp nodig heeft kan aankloppen. De diaconie in onze gemeente richt zich op ouderen en zieken in de regio. Maar ook op zwakkeren veraf.

Consistorie

Het consistorie is de vergadering van de ouderlingen en de predikant. De ouderlingen staan, samen met de predikant, garant voor pastorale hulp in de gemeente. Daarnaast bezinnen zij zich op de inhoud van het geloof en de organisatie van de kerk. Zij richten zich ook op jongeren.

Ouderling-kerkrentmeesters beheren daarnaast de kerkelijke goederen, voor zover niet behorend aan de diaconie.

Moderamen

De zorg voor de dagelijkse gang van zaken, de controle van het dienstwerk, het opstellen van de agenda voor de kerkenraadsvergadering is toebedeeld aan het moderamen.