Diaconaat en pastoraat

Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar gevierd, waarvan eenmaal op Witte Donderdag. In ‘Eigen Haard’ vinden de avondmaalsvieringen enkele keren per jaar plaats op maandagavond om 18.45 uur. In bijzondere omstandigheden kunt u bij de predikant een thuisviering aanvragen.

Gemeentediaconaat

Het college van diakenen wordt in haar dienstwerk bijgestaan door het gemeentediaconaat.

Tot haar taken behoren het verzorgen van middagbijeenkomsten voor oudere gemeenteleden en voor hen die veel aan huis gebonden zijn. Het organiseren van een reisje voor deze gemeenteleden behoort ook tot haar taak. Zo ook het (laten) verzorgen van de bloemen in de kerk en het brengen van die bloemen naar gemeenteleden, die daarvoor in aanmerking komen wegens plezierige en/of verdrietige momenten.

Autodienst

Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn, bestaat de mogelijkheid om zondags gehaald en gebracht te worden. Dit wordt voorlopig gecoördineerd door dhr. Bas Monster tel. 023-5383092 / 06-28855860.

Missionair & diaconaal aandeel

Getuigenis en dienst, missionair en diaconaal werk, dit zijn wezenlijke opdrachten voor onze kerk. Alle plaatselijke kerkelijke gemeenten dragen die verantwoordelijkheid voor missionair en diaconaal werk, zowel in de eigen omgeving, als in Nederland en in de wereld. Naast wat plaatselijk en regionaal al gebeurt, voert de landelijke Protestantse Kerk in Utrecht namens de plaatselijke kerkelijke gemeenten het missionaire en diaconale werk in Nederland en daarbuiten uit. Dit wordt gedaan onder de naam Kerk in Actie. Voor dat werk is geld nodig, wat deels gebeurt door het missionair en diaconaal aandeel (MDA). U kunt uw bijdragen voor MDA overmaken op rekening NL20 RABO 0373 7378 82 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente. Giften en bijdragen aan de diaconie op bankrekening NL30 RABO 0324 6670 51.

Pastoraat

De pastorale zorg voor  de gemeente is de verantwoordelijkheid van de predikant en de ouderlingen, ondersteund door de wijkcontactpersonen.

Aanvraag van doop en huwelijksbevestiging

Bediening van de doop kan bij de scriba aangevraagd worden. Na overleg met de predikant is er in principe iedere zondag gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van de Heilige Doop. Huwelijksbevestiging wordt ook bij de scriba aangevraagd. Graag zo vroeg mogelijk, maar ten minste vier weken voor de huwelijksdatum.

De wijken van de gemeente

De gemeente is ten behoeve van de pastorale zorg verdeeld in vier wijken.

1. Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De grens van de wijk Haarlemmerliede en Spaarnwoude valt samen met die van de voormalige burgerlijke gemeente met uitzondering van het dorp Spaarndam, dat kerkelijk bij Haarlem hoort. Daarnaast kent deze wijk een aantal voorkeursleden. Dit zijn leden die buiten de grenzen van onze kerkelijke gemeente wonen, maar lid willen zijn van onze gemeente.

2. -Oost. Alle adressen ten oosten van de Dennenlaan

3. -West. De Dennenlaan en alle adressen ten westen van de Dennenlaan.

4. Eigen Haard en de aanleunwoningen. : Verzorgingshuis ‘Eigen Haard’ en de aanleunwoningen, dit zijn de adressen Sparrenlaan 1 en de oneven huisnummers 3 t/m 149.